PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Badania i pomiary
w środowisku pracy

Czytaj więcej

Analiza próbek

Czytaj więcej

Ponad 30 lat doświadczenia

Czytaj więcej

Badania środowiska pracy

Pobierz zakres akredytacji: pobierz (plik PDF)
 
Akredytacja Pracowni Ochrony Środowiska Techno-Service S.A. na wykonywanie badań w środowisku pracy obejmuje następujący zakres:
 • pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe, substancje organiczne, substancje nieorganiczne, metale i ich związki, respirabilne włókna azbestu, respirabilne włókna sztucznych włókien mineralnych, ogniotrwałe włókna ceramiczne
 • oznaczanie pyłu – frakcji wdychalnej
 • oznaczanie pyłu - frakcji respirabilnej
 • oznaczanie frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarc, krystobalit)
 • oznaczanie stężenia gazów: tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu
 • oznaczanie związków organicznych
- aceton
- acetonitryl
- butan-1-ol
- butan-2-on (metyloetyloketon)
- 2-butoksyetanol
- 2-(2-butoksyetoksy)etanol
- benzen
- cykloheksanon
- chlorobenzen
- chloroform
- dekan
- dichlorometan
- dodekan
- etanol
- eter dietylowy
- etylobenzen
- 2-etoksyetanol
- fenol
- formaldehyd
- heksan
- heptan
- o-krezol
- m-krezol
- p-krezol
- o-ksylen
- m-ksylen
- p-ksylen
- kumen (2-fenylopropan, izopropylobenzen)
- kwas octowy
- metakrylan butylu
- metakrylan metylu
- metanol
- 2-metoksyetanol
- 1-metoksypropan-2-ol
- metylocykloheksan
- 1-metylo-2-pirolidon
- 2-metylopropan-1-ol
- 4-metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon)
- nonan
- octan 2-butoksyetylu
- octan 2-etoksyetylu
- octan izobutylu
- octan izopropylu
- octan 2-metoksyetylu
- octan 2-metoksy-1-metyloetylu
- octan n-butylu
- octan etylu
- octan metylu
- octan propylu
- octan winylu
- oktan
- pentan
- propan-1-ol
- propan-2-ol (alkohol izopropylowy)
- propylobenzen
- styren
- tetrachlorek węgla
- tetrachloroeten
- trichloroeten
- tridekan
- 1,2,3-trimetylobenzen
- 1,2,4-trimetylobenzen
- 1,3,5-trimetylobenzen
- toluen
- undekan
 • oznaczanie metali i ich związków
- chrom metaliczny, związki chromu (II) - w przeliczeniu na Cr (II), związki chromu (III) - w przeliczeniu na Cr (III)
- związki chromu (VI) - w przeliczeniu na Cr (VI)
- cyna
- cynk
- glin
- kadm
- tlenek magnezu
- mangan
- miedź
- nikiel
- ołów
- wodorotlenek potasu
- srebro
- wodorotlenek sodu
- tlenek wapnia
- wodorotlenek wapnia
- żelazo
 • oznaczanie substancji nieorganicznych
- amoniak
- chlor
- chlorowodór
- kwas fosforowy (V), dekatlenek tetrafosforu
- siarkowodór
 • czynniki fizyczne
- hałas
- oświetlenie elektryczne we wnętrzach i na zewnątrz
- oświetlenie awaryjne
- drgania mechaniczne działające na organizm człowieka przez kończyny górne
- drgania mechaniczne o ogólnym działaniu na organizm człowieka
- mikroklimat umiarkowany
- mikroklimat zimny
- mikroklimat gorący
 

Aktualności

 • Pracownia wykonuje badania niezbędne do uzyskania dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwach.

  Czytaj więcej
 • Wykonujemy badania frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu) w powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR).

  Czytaj więcej

Współpraca:

Copyright 2018 Techno-Service Polityka Prywatności