PRACOWNIA OCHRONY ŚRODOWISKA

Badania i pomiary
w środowisku pracy

Czytaj więcej

Analiza próbek

Czytaj więcej

Ponad 30 lat doświadczenia

Czytaj więcej

Związki organiczne

  • związki organiczne
    (z rurek z sorbentem, roztworów pochłaniających)
- aceton
- acetonitryl
- akrylonitryl
- butan-1-ol
- butan-2-on (metyloetyloketon)
- 2-butoksyetanol
- 2-(2-butoksyetoksy)etanol
- benzen
- cykloheksan
- cykloheksanon
- chlorobenzen
- chloroeten
- chloroform
- dichlorometan
- disiarczek węgla
- etanol
- eter dietylowy
- etylobenzen
- 2-etoksyetanol
- fenol
- formaldehyd
- glikol etylenowy
- heksanu izomery acykliczne nasycone (2,2-dimetylobutan;         
   2,3-dimetylobutan + 2-metylopentan (jako suma); 3-metylopentan)
- 4-hydroksy-4-metylopentan-2-on (alkohol diacetonowy)
- izopropylobenzen (kumen)
- krezol - mieszanina izomerów (o-krezol, m-krezol, p-krezol)
- ksylen - mieszanina izomerów (o-ksylen, m-ksylen, p-ksylen)
- kwas octowy
- kumen (2-fenylopropan, izopropylobenzen)
- metakrylan butylu
- metakrylan metylu
- metanol
- 2-metoksyetanol
- 1-metoksypropan-2-ol
- metylocykloheksan
- 2-metylopropan-1-ol
- 4-metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon)
- 1-metylo-2-pirolidon
- naftalen
- octan 2-butoksyetylu
- octan 2-etoksyetylu
- octan izopropylu
- octan 2-metoksyetylu
- octan 2-metoksy-1-metyloetylu
- octan butylu
- octan etylu
- octan izobutylu
- octan izopropylu
- octan metylu
- octan propylu
- octan winylu
- propan-1-ol
- propan-2-ol (alkohol izopropylowy)
- propylobenzen
- styren
- tetrachlorek węgla
- tetrachloroeten
- tlenek etylenu (epoksyetan)
- trichloroeten
- trimetylobenzen - mieszanina izomerów  (1,2,3-trimetylobenzen,
  1,2,4-trimetylobenzen, 1,3,5-trimetylobenzen)
- toluen
- węglowodory alifatyczne: dekan, dodekan, heksan, heptan, nonan, oktan,
   pentan, tridekan, undekan
 

Aktualności

  • Pracownia wykonuje badania niezbędne do uzyskania dofinansowania z ZUS na poprawę warunków pracy w przedsiębiorstwach.

    Czytaj więcej
  • Wykonujemy badania frakcji respirabilnej krystalicznej krzemionki (kwarcu i krystobalitu) w powietrzu metodą spektrometrii w podczerwieni (FT-IR).

    Czytaj więcej

Współpraca:

Copyright 2018 Techno-Service Polityka Prywatności